Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie prowadzenia PKPiR
21.02.2007.
Informacja w sprawie nowelizacji Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów. Znamy projekt zmian tego rozporz?dzenia. Podkre?lam jednak, ?e jest to nadal projekt. Minister Finansów nie opublikowa? go w Dzienniku Ustaw, wobec czego taki projekt nie stanowi prawa. Tych wszystkich, którzy kieruj? do nas zapytania w tej sprawie uspokajamy, ?e je?li odpowiednie przepisy prawa zaczn? obowi?zywa? na pewno zmodyfikujemy nasz program tak, aby spe?nia? wymogi prawne. Uwa?ni czytelnicy tego projektu zauwa?yli zapewne wzmiank? o tym, ?e do ko?ca bie??cego roku b?dzie mo?na prowadzi? ksi?g? za pomoc? programu komputerowego i dokonywa? wydruków wed?ug starego wzoru. Nie zapominajmy jednak, ?e jest to tylko nadal projekt !